Mengqi Zeng#, Yunxu Chen#, Enze Zhang, Jiaxu Li, Rafael G. Mendes, Xiahan Sang, Shulin Luo, Wenmei Ming, Yuhao Fu, Mao-Hua Du, Lijun Zhang, David S. Parker, Raymond R. Unocic, Kai Xiao, Chenglai Wang, Tao Zhang, Yao Xiao, Mark H. Rümmeli, Faxian Xiu, Lei Fu*, "Molecular Scaffold Growth of Two-Dimensional Strong-Interlayer-Bonding Layered Materials", CCS Chemistry 2018, 1, CCSC-2018-0003.